ОБЩИ УСЛОВИЯ

„ЕСККО 2000“ OOД - https://kochorite.com

Hacтoящитe oбщи ycлoвия уреждат oтнoшeниятa мeждy собственика на интернет сайт с адрес https://kochorite.com – „ЕСККО 2000“ OOД, нapичaн пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ДOCTABЧИK, и ползвателите и ĸлиeнтитe на платформата, нapичaни пo-дoлy ΠOТРЕБИТЕЛИ, както и произтичащите от това права и задължения на тези страни.

Настоящият интернет сайт kochorite.com е достъпен при изписване на електронния адрес https://kochorite.com в браузъра и представлява множество интернет страници с обща заглавна, собственост на „ЕСККО 2000“ OOД.

Чрез достъпа до сайта ПОТРЕБИТЕЛИТЕ приемат да се запознаят с Общите условия и се съгласяват да ги спазват.

В случай, че не сте съгласни с всичките описани по-долу условия, не използвайте сайта. С използването на сайта, Вие декларирате, че сте съгласни и приемате настоящите Общи условия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА:

Наименование на Доставчика: „ЕСККО 2000“ OOД.

Седалище и адрес на управление: Бългapия, гp. Coфия, ул."Дамян Груев" №31.

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: Бългapия, гp. Coфия, ул."Дамян Груев" №31.

Данни за кореспонденция: Бългapия, гp. Coфия, ул."Дамян Груев" №31,

телефон за контакт: (+359) 888 80 60 52.

електронна поща: eskko@abv.bg

електронен адрес: kochorite.com

Вписване в публични регистри: ЕИК 130321543

Номер на администратор на личните данни: № ......

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG130321543

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

ЛИНК КЪМ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ (OPC) нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия (EK):

Онлайн решаване на спорове:

Онлайн платформа за решаване на спорове в ЕС

ДЕФИНИЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

"Доставчик" е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на продукт или услуга, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху продукта или услугата в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор. (съгласно Закона за защита на потребителите)

С "Доставчик" в настоящите общи условия се обозначава „ЕСККО 2000“ OOД.

"Потребител" е всяко физическо лице, което придобива или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.(съгласно Закона за защита на потребителите)

Под "Потребител" в настоящите общи условия освен в смисъла съгласно Закона за защита на потребителите ще бъде разглеждан всеки, който е заредил в браузъра си която и да е страница от сайта, посредством въвеждане на електронния адрес или чрез пренасочване от което и да е друго място и е извършил действие /регистрирал се е, разгледал, закупил услуга и др./.

"Електронно изявление" е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. (съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис)

ЗЗП - Закон за защита на потребителите

"Браузър" е компютърна програма, която дава възможност за обработка, пренос и визуализация на данни посредством различни протоколи за пренос на данни.

Със " сайта", с "платформата" в настоящите общи условия се обозначава интернет сайта с адрес https://kochorite.com.

"Потребителска парола" е произволна комбинация от букви, цифри, знаци, която служи за достъп на Потребителя до неговия Потребителски профил.

"Потребителско име" е произволна комбинация от букви, знаци, цифри, която, заедно с Потребителската парола, служи за достъп на Потребителя до неговия Потребителски профил.

"Уеб сайт" или "сайт", "интернет платформа" е съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа, базирана на протокола IP.

"IP адрес" е уникален номер, наподобяващ телефонен номер, който се използва от машини /обикновено компютри/, за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през Интернет или локална мрежа, използвайки Интернет протокол /IP/. Той позволява на машините, които предават информацията, да знаят къде да я изпращат, а на машините, които получават информацията, да знаят, от кое място идва тя.

"Интернет страница" е обособена част от настоящия интернет сайт.

"Линк" или "електронна препратка" означава връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сайтът с адрес https://kochorite.com е платформа за предлагане на продукти или улуги, чрез използването на която Потребителите имат възможност да:

(1) преглеждат предлагани продукти или услуги, включително техните характеристики, както и начини и условия за предлагане на същите;

(2) извършат регистрация и да създадат потребителски профил;

(3) се информират за актуални промоции и нови продукти или услуги;

(4) закупуват предлаганите продукти или услуги.

2. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, използвайки функционалностите на сайта.

3. Потребителят и Доставчикът в платформата kochorite.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за изработка могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

4. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата kochorite.com или електронна поща.

5. Потребителите се съгласяват, че Доставчикът в платформата kochorite.com има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за изработка.

6. Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

7. Основните характеристики на услугите, предлагани от Доставчика в платформата kochorite.com са определени в платформата kochorite.com.

8. Потребителите заплащат на Доставчика за доставените продукти или услуги цената, уговорена и записана в договора между тях.

9. Цената на продуктите или услугите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата kochorite.com. Ако цената не е предварително определена се приема, че тя се договаря между Доставчика и Потребителя, като договарянето се описва в писмен договор между двете страни.

10. Потребителят има възможност да заплати на Доставчика в платформата kochorite.com цената за доставка на продуктите или услугите преди или в момента на доставката им.

11. Начините на плащане и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя в платформата kochorite.com. Информацията е актуална към момента на визуализацията в платформата kochorite.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

12. В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

13. При използване на предоставения му достъп до сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

13.1 да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и приложимото европейско право;

13.2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

13.3.  да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само;

13.4. да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител;

13.5. да не осъществява достъп извън предоставения такъв;

13.6. да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;

13.7. да не се представя за друго лице и/или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

13.8. да не извършва злоумишлени действия* по смисъла на настоящите Общи условия.

*Злоумишлени действия са действия или бездействия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по приложимото право на друга страна, както и действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката, добрите нрави или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Злоумишлени са следните неизчерпателно изброени действия: изпращане на нежелана поща /spam, junk mail/, препълване на каналите чрез изпращане на нежелани IP пакети с цел генериране на нежелан трафик /flood/, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация /hack/, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви /crack/, изпращане на "троянски коне" /Trojan horses/, предизвикване инсталация на вируси /viruses/, системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация /sniff/, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, други подобни.

14ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО да извлича чрез технически средства или по технически начин, да променя, заличава, възпроизвежда, разпространява, разгласява и/или публикува по други начини информационните ресурси, публикувани на уеб сайта с електронен адрес https://kochorite.com, както и да създава собствена база данни в електронен и/или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на плaтфopмaтa kochorite.com.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА kochorite.com

15. За разглеждане на сайта не е необходима регистрация.

16. Регистрацията в сайта е доброволна и безплатна. Потребителят следва да въведе име, фамилия, ел.поща, държава и потребителска парола, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

17. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

18. Пpaвaтa нa Потребителитe във вpъзĸa c дocтaвeнитe продукти или услуги ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa услуга нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe продукти или услуги.

19. Потребителите се ползват от законова гаранция за съответствие на продукта или услугата, описана в договора за продажба.

20. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на продуктите или услугите.

IV. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

21. Съгласно чл. 50 от ЗЗП Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал.3 и чл. 55 от ЗЗП, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на подписване на договора от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя.

22. За упражняване на правото си на отказ Потребителят може да ползва единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата kochorite.com на адрес https://kochorite.com/obshti-usloviya в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на адрес https://kochorite.com/obshti-usloviya в Приложение № 2 към тези общи условия.

22а. При закупуване на дигитален продукт от сайта с адрес https://kochorite.com/, Потребителят може да използва правото си на отказ и връщане само и единствено в случай, при който не е изтеглил този продукт от секцията "Продукти за сваляне" в своят профил. Преди да пристъпи към изтегляне, клиента трябва да се съгласи изрично, че разбира и се съгласява, че след започване на изтеглянето на продукта, който е закупил, той се отказва от правото си на връщане.

23. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилага в следните случаи:

(1) Заплатени суми за услуги, които вече са консумирани - ремонт, инсталация на софтуер, сключени застраховки на техниката, закупени допълнителни гаранции.

(2) Заплатени суми за дигитални продукти, които Потребителят е заплатил и свалил от секцията "Продукти за сваляне".

24. Когато Доставчикът в платформата kochorite.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация за правото на отказ на Потребителя от договора, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ . Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по тази точка директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата kochorite.com на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

26. „ЕСККО 2000“ OOД, ЕИК 130321543, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No ...... и видно от Удостоверение, издадено на 01.01.202.. г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

27. „ЕСККО 2000“ OOД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на продукти и/или услуги и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

28. Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

29. „ЕСККО 2000“ OOД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „ЕСККО 2000“ OOД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

30. „ЕСККО 2000“ OOД има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на сайта с адрес: https://kochorite.com.

31. „ЕСККО 2000“ OOД си запазва правото при необходимост да изисква от Потребителя да удостовери достоверността на всяко едно от обявените от Потребителя обстоятелства и лични данни.

32. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „ЕСККО 2000“ OOД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД. От съображения за сигурност на личните данни писменото заявление следва да се изпрати от същия имейл адрес, посочен от Потребителя при регистрация в сайта.

33. Подробна информация относно съхраняването и обработката на лични данни е предоставена в страницата "Декларация за поверителност" в сайта.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

34. Доставчикът има право по всяко време да прави промени по общите условия на платформата kochorite.com, като се задължава да оповести промяната на видно място в сайта и да уведоми в 7-дневен срок всички регистрирани Потребители по един от предоставените от тях канали за връзка - електронна поща, телефон или адрес за кореспонденция.

35. Измененията в общите условия обвързват Потребителя по договора, когато Потребителят е уведомен за тях законосъобразно и не е упражнил правото си за несъгласие с тях по надлежния начин.

36. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата kochorite.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

37. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://kochorite.com/obshti-usloviya заедно с всички допълнения и изменения в тях.

38. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика в платформата kochorite.com се прекратяват в следните случаи:

(1) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(2) в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата kochorite.com.

39. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата kochorite.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ В САЙТА

40. Само регистрирани Потребители имат право да публикуват коментари. Коментарът става видим на сайта след одобрение от администратор.

41. Допускат се коментари, които не противоречат на никое от условията в Условията за писане на потребителски коментари, изброени в т.43.

42. Доставчикът си запазва правото по собствена преценка да отстранява коментари, които противоречат изцяло или частично на Общите условия и Условията за писане на потребителски коментари или по друга причина са недопустими. В случай на системно нарушаване на тези правила Доставчикът си запазва правото да блокира временно или да деактивира за постоянно профила на Потребителя.

43.  Условия за писане на потребителски коментари:

Не се допускат и няма да бъдат публикувани коментари, които:

(1) не са написани на български език;

(2) нямат връзка със статията, относно която са написани;

(3) не съдържат обективното мнение на автора относно съответната статия или не се основават на преките му впечатления;

(4) са копирани от друго място в интернет;

(5) съдържат информация за цена/наличност на продукта и/или услугата другаде;

(6) съдържат реклама или информация за други фирми и търговски марки;

(7) съдържат линкове, спам, флууд;

(8) са с незаконно съдържание и/или подтикват към злоумишлени действия и насилие;

(9) целят да провокират и да манипулират потребителите;

(10) са с измамно, грешно и заблуждаващо съдържание;

(11) съдържат нецензурен език или са с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия;

(12) уронват престижа и доброто име на когото и да било;

(13) накърняват авторски и човешки права;

(14) противоречат на професионалната и търговската етика;

(15) създават опасност от нарушаване на законни права и интереси на когото и да било;

(16) са неуместни.

44. Публикуваните коментари не се редактират, а се визуализират на сайта така, както са написани от Потребителите.

45. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на публикуваните коментари.

46. За изложена в коментарите лична информация, незащитена от Закона за защита на личните данни, отговорността се носи изцяло от Потребителя, написал отзива.

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

47. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите. Потребителите имат право да използват всички услуги, предлагани на платформата kochorite.com за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта.

48. Всички предоставени от Доставчика услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналния им вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на Доставчика и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

49. При закупуване на продукт или услуга, представляващи обект на авторски и/или патентни права, Доставчикът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на услугата.

50. Линковете на сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

51. Доставчикът не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

52. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

53. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

54. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на kochorite.com и сключване на договори с Доставчика.

55. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради независещи от него причини.

56. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на сайта, вследствие на качеството на техническото оборудване на Потребителя.

57. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите и/или услугите, новините и статиите в платформата kochorite.com.

58. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

59. Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителят.

60. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

61. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

За повече информация или въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по телефона, по ел. поща или чрез контактната ни форма.

Влиза в сила за всички Ползватели на 01.01.2024 г.